วันนี้เวลา   10:00  น. ที่โรงเรียน อนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ) มีกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน    

เช้าวันนี้เวลา  10:00 น. ทางโรงเรียนได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน