***เช้าวัน พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  โรงเรียนอนุบาลโกรกพระได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

   เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา  คณะครูและนักเรียนจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ 

โดยมี ท่านผู้อำนวยการ นายสวัสดิ์ มาศขาว  เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันแม่  

 

วัตถุประสงค์  5 ประการคือ

1.  เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในฐานะแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย

2.  เพื่อให้ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของแม่ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่

3.  เพื่อให้คุณแม่ได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนที่พึงมีต่อลูกและครอบครัว

4.  เพื่อประกาศ เกียรติคุณ และเผยแพร่คุความดีของแม่และพึปฏิบัติต่อกันให้ชุมชนได้รับรู้และยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี

5.  เพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติในเรื่องความกตัญญูกตเวทีที่แม่และลูกพึงปฏิบัติต่อกันให้คงอยู่สืบไป

6.  เพื่อจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤษดี ผลการเรียนดี ทำคุณประโยชน์ให้กับทางโรงเรียน

คำขวัญวันแม่ 2559

 

“สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง

ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล

ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน

ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง”

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พระราชทาน “คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2559