เมื่อวันศุกร์ที่  5 สิงหาคม เวลา 9.00 น. โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) ได้มีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทย

โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ นายสรธัช วุทธพันธ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน

 

จากนั้นนางสาวศศิกัญชณัฐ เส็งเส หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เป็นผู้กล่าวรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมวันภาษาไทย 

กิจกรรมวันภาษาไทยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้อนุรักษ์เชิดชูคุณค่าของภาษาไทยในฐานะที่เป็น

มรดกและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ

2. เพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษาและส่งเสริมพัฒนาการอ่าน เขียน การฟัง การพูด 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและความถนัดในทางที่ถูกต้อง

4. เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน

โดยได้ดำเนินการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆได้แก่ กิจกรรมระบายสี กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน 

กิจกรรมคัดลายมือ กิจกรรมเรียงความ กิจกรรมเขียนตามคำบอก และกิจกรรมเปิดพจนานุกรม

พร้อมมีการจัดนิทรรศการต่างๆที่ให้ความรู้ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี