ข่าววันนี้8/ก.ค./59 เวลา:09.25น.

 เช้าวันที่8/ก.ค./59 ได้การอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

                                                 

   ก่อนสังการอบรมมีการแนะนำตัวจาก วิทยากร ชางต่างขาตฺิ และชาวไทย                                                                                                     มีครูในเครือค่ายโกรกพระมาเข้าร่วมการอบรม

มากมาย ทุกคนให้ความสำคัญเป็นอย่างดี

เวลา:09.13นาที ผู้อำนวยการสำนักงานได้ เริ่ม  การเปิดพีธีโดย ท่านรอง สุรพนธ์  เพ็งน้อย จุดธูปเทียนบูชาพระ

ผอ.สวัสดิ์  มาศขาว กล่าวคำรายงานวัตถุประสงค์

-เป็น ศูนย์กลางและ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู เป็นพิธีส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอักฤษ