อี-บุ้คใหม่โดยนักเรียนของเราทดลองนำเสนอครับ

    1.ลอยกระทง โดย ภานุศักดิ์เขียวสอาด  เรื่องราวกิจกรรมวันลอยกระทงในโรงเรียน ของเรา   คลิกอ่าน อีบุ๊ค 

    2.ลอยกระทง โดย นวพร  ช่างพานิช  เรื่องราวกิจกรรมวันลอยกระทงในโรงเรียน ของเรา   คลิกอ่าน อีบุ๊ค

    3.เที่ยววัดท่าซุง  โดย ภานุศักดิ์เขียวสอาด   คลิกอ่าน อีบุ้ค พีซี         คลิกอ่าน อีบุ้คโมบาย