เช้าวันนี้เวลา 09:00น.โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศโรงเรียนได้เชิญนักเรียนและผู้ปกครองโดยผู้อำนวยการดำเนินการประชุมและคณะฝ่ายบริหารนำเสนอชี้แจงแต่ละฝ่าย

 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโกรกพระจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

พูดคุยกับผู้ปกครองและนักเรียน

นักเรียนชั้น ป.6มารับสมุดรายงาน

นักเรียนชั้น ป.6มารับสมุดรายงาน