ประเมินนักเรียนพระราชทาน

                เช้าวันนี้เวลา8.30น.คณะกรรมการประเมินนักเรียนที่มาจากอุตรดิตถ์ได้มาถืงโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ

(ประขาขนูทิศ)เพื่อมาประเมินนักเรียนประราชทาน

ผอ.สวัสดิ์  มาศขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)และวงดุริยางค์ตอนรับคณะกรรมการที่จะมาประเมินนักเรียนพระราชทาน นางสาว วิลัยลักษ์ กรีฑาเวช(ไอซ์)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และได้เชินผู้ปกครองของ วิลัยลักษ์ กรีฑาเวช(ไอซ์)มาร่วม

กิจกรรมนี้ด้วย และเวลา 08.40น.คณะครูได้เปิดวีดีโอของนางสาววิลัยลักษ์ กรีฑาเวช(ไอซ์)ให้กับคณะกรรมการชม ต่อมา

วิลัยลักษ์ กรีฑาเวช(ไอซ์)ไดันำเสนอผลงานการแข่งขันวงสตริงและทำขนมเปียกปูนให้กับคณะกรรมการได้ชมและชิม