กีฬาสีภายในโรงเรีน

เข้าวันนี้เวลา  08.00 น.ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนอุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)และได้ตั้งขบวนพาเรดเดินรอบตลาดสด วัดโกรกพระใต้และเดินกลับเข้าโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศปและได้เปิดพิธีกีฬาสีภายในโรงเรียน

โดย  นางพิณทอง    จิรังกรณ์  ตีฆ้องเปิดงานและมได้มีการแสดงของพี่มัยธยม 1-3 และแต่ละ 4 ก็ได้แข่งขันตามพิธีการของกีฬาสี