นางสาว วิภาพรรณ สังขรัตน์

ชื่อเล่น เกด

นักศึกษาฝึกประสบการณ์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่5

วันเกิด 11 กรกฎาคม 2536 

 

 

  นาย นันทวัฒน์  จำนงค์โชติ 

 ชื่อเล่น  เหินฟ้า

นักศึกษาฝึกประสบการณ์  สาขาวิชา  คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่5

ความสามารถพิเศษ : ถ่ายรูป เล่นวอลเล่บอล

 

นางสาวศาริณี ขจัด

ชื่อเล่น จิ๋ว

   นักศึกษาฝึกประสบการณ์  สาขาวิชา ภาษาไทย   ชั้นปีที่ 5      

นางสาววราภรณ์   บุญคง

ชื่อเล่น ส้ม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์    สาขาวิชา ภาษาไทย   ชั้นปีที่5        

 

นางสาวนภาวรรณ  เยแจ่ม

ชื่อเล่น หมวย

นักศึกษาฝึกประสบการณ์  สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 5

นางสาวศิริพร  คำธร

ชื่อเล่น จู

นักศึกษาฝึกประสบการณ์  สาขาวิชา ปฐมวัย  ชั้นปีที่ 5     

นางสาวนพรัตน์ อินตรา

ชื่อเล่น อ้อน

นักศึกษาฝึกประสบการณ์  สาขาวิชา ปฐมวัย   ชั้นปีที่ 5    

นางสาวนิสาชล ชูใจ

ชื่อเล่น ฝ้าย

นักศึกษาฝึกประสบการณ์  สาขาวิชา ปฐมวัย ชั้นปี5         

นายพัชรพล  เกิดผล

ชื่อเล่น เติ๊ก

นักศึกษาฝึกประสบการณ์  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นปี5  

                                                        นายพงศกร  เงินบำรุง

ชื่อเล่นกร

นักศึกษาฝึกประสบการณ์  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5   

 

นายวิทวัส  อาจจันดา

ชื่อเล่น เต๋า

           นักศึกษาฝึกประสบการณ์  สาขาวิชา ดนตรี  ชั้นปี 5

นายฉัตรชัย  ศิลป์สมบูรณ์

ชื่อเล่น ชัย

            นักศึกษาฝึกประสบการณ์  สาขาวิชา ดนตรี  ชั้นปี5

นายศุภโชค แย้มสุทธิ์

ชื่อเล่น ไมค์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์  สาขาวิชา พละศึกษา ชั้นปี5

นายอนุชา  ป้อมคำ

ชื่อเล่น นุ

        นักศึกษาฝึกประสบการณ์  สาขาวิชา พละศึกษา ชั้นปี5