วิสัยทัศน์                                                                                                                                   

  โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ (ประชาชนูทิศ) มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ สู่เกณฑ์มาตรฐาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้ำดนตรี กีฬา ห่างไกลยาเสพติด ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ยึดหลักธรรมาภิบาล สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ก้าวสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ                                                                                                                                                   

1.  พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามมาตรฐานการศึกษา

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ และแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสม

3. ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานความเป็นไทย                                                          

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี  รู้จักรักษาอนามัยของตนเอง

 

5. จัดประสบการณ์ให้นักเรียนมีความตระหนัก และเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม                                                                                                                           

6. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  ผู้เรียนมีความปลอดภัยและห่างไกลจากสารเสพย์ติด                                                                                                                                 

7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                     

 8. สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียบประเพณีไทย และท้องถิ่น                                                    

 9. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์                                                                                                                                                             

1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการตามความถนัดและความสนใจอย่างเต็มศักยภาพ                                                   

2. มีสื่อนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ  บุคลากรสามารถผลิต และใช้สื่อนวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี ในการเรียนการสอน           .                                       3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทย                                                                                          4. บุคลากรและนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีสุขภาพจิตที่ดี  ปลอดจากสิ่งเสพติด อบายมุข                                                                5.บริเวณโรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพสวยงามสะอาดตา ร่มรื่น มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนทั่วบริเวณโรงเรียน                                          6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                           

7. กิจกรรมทุกกิจกรรม มีการสอดแทรกด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียบประเพณีไทย และท้องถิ่น                                                                        8. มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

          1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี

          2. ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          3. พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

4. พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวการกระจายอำนาจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล