คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)

นายสวัสดิ์  มาศขาว

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ)

 

 

 

  น.ส.สุจิตรา  จิรังกรณ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

  ครูพิเศษช่่วงชั้นอนุบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  นางรัชนก  แสงขำ

  ครูชำนาญการพิเศษ

   ครูประจำชั้นอนุบาล 1

  หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชชนูทิศ)

  นางสุภาพร  ไชแก้วเมร์

  ครูชำนาญการพิเศษ 

  ครูพิเศษชั้นอนุบาล

  ครูผู้สอนสาระวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

 

 

 

 

 

 

 

 

นางวราภรณ์  พลอยงามวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ  

ครูพิเศษชั้นอนุบาล

หัวหน้างานบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนฯ

นางทัศนีย์  พวงไพบูรณ์

ครูชำนาญการพิเศษ  

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

นางพรเนตร  ตีรมาตย์

ครูชำนาญการพิเศษ  

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางเรณู  แตงไทย

ครูชำนาญการพิเศษ  

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 
   นางสุนันท์  ชาญณรงค์

ครูชำนาญการพิเศษ  

ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางยุวรินทร์  เกตุเทศ

ครูชำนาญการพิเศษ  

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 
 
   นางจินตนา  คีรีเมฆ

ครูชำนาญการ  

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
นายวันชัย  นาครัตน์

ครูชำนาญการ  

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 
 

นางจินดา  เกิดปาน 

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

 

 
 

นายยงยุทธ  เอี่ยมสอาด 

ครูชำนาญการ  

ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สาระคอมพิวเตอร์ ,

คณิตศรสตร์

 

น.ส.วรรณิภา  อ้นแก้ว 

ครูผู้ช่วย  

ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ม.1-3  สาระพละศึกษา

 
  

 นางศิริกานต์  แจ้งคำ

ครูชำนาญการ พิเศษ 

ครูพิเศษชั้นประถมศึกษา , มัธยมศึกษา

สาระภาษาอังกฤษ

งานประชาธิปไตยนักเรียน

นายสมศักดิ  พุ่มโพธิ์ทอง 

ครูชำนาญการ พิเศษ 

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 
   นางศุภลักษณ์  มงคลอิทธิเวช

ครูชำนาญการ พิเศษ 

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาระนาฏศิลป์ , สาระภาษาอังกฤษ

นางพิมพา  ชิณสา 

ครูชำนาญการ พิเศษ 

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 
 
   นางวรรณา  พุ่มโพธิ์ทอง

ครูชำนาญการ พิเศษ 

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หัวหน้างานการเงินโรงเรียนฯ

นางศิริพร  สรรเพชรนิยม 

ครูชำนาญการ พิเศษ 

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 

หัวหน้างานพัสดุโรงเรียนฯ

 
   นางพัชนี  ปานพรม

ครูชำนาญการ พิเศษ 

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 

 

นายสุรชัย  สังเดช

ตำแหน่งช่างไม้ 

 

 

น.ส.ชมนภัส  โตเขียว 

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนฯ