ข้อมูลโรงเรียน

ที่ตั้ง                                                                                                                                                

          โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ ( ประชาชนูทิศ )  

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

ที่ตั้ง 1/2  หมู่  4  ตำบล โกรกพระ อำเภอ  โกรกพระ จังหวัด นครสวรรค์

รหัสไปรษณีย์  60170  โทรศัพท์   0-5629-1241   

E-mail : bku_nsw1 @hotmail.com  

ชื่อฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน   นายสวัสดิ์ มาศขาว

ฝ่ายบริหารวิชาการ         นางรัชนก  แสงขำ  

ฝ่ายบริหารทั่วไป            นางพัชนี  ปานพรม                         

ฝ่ายบริหารงบประมาณ    นางวรรณา  พุ่มโพธิ์ทอง

ฝ่ายบริหารบุคคล           นางสุนันท์  ชาญณรงค์

ปรัชญา                                                                                                                                        

 สร้างคนดี    ศรีสังคม

อัตลักษณ์                                                                                                                                                 

แต่งกายดี  มีมารยาทงาม

เอกลักษณ์                                                                                                                                              

สืบสานนาฏศิลป์

คำขวัญของโรงเรียน                                                                                                                               “ประพฤติดี   มีปัญญา   เป็นประชาธิปไตย   ใส่ใจสิทธิเด็ก

ปรัชญาของโรงเรียน                                                                                                                    

สร้างคนดี   ศรีสังคม

สีประจำโรงเรียน                                                                                                                            

  เหลือง ขาว

สัญลักษณ์โรงเรียน                                                                                                                           

      ดอกบัว

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน