ประวัติโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ

 

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2456 ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาลวัดโกรกพระเหนือ" ทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-4 ปีการศึกษา 2535 ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเริ่มทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และเพิ่มปีละชั้นจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2541ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขต และในปีเดียวกันนี้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก โดยมูลนิธิรักษ์เด็ก ปีการศึกษา 2543 ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ ตามโครงการของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นหนึ่งโรงเรียนหนึ่งตำบล  

 

ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 500 คน ข้าราชการครูทั้งสิ้น 24 คน ภารโรง 2 คน มีนายสวัสดิ์  มาศขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน