ประวัติโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ

 

ประวัติโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระประชาชนูทิศเดิมชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาลวัดโกรกพระเหนือ" หลวงศรีสิทธิรักษ์ นายอำเภอสมัยนั้น ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2465 ตาม พ.ร.บ. ประถมศึกษาโดยใช้ศาลาการเปรียญวัดโกรกพระเหนือเป็นสถานที่เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่4 นายสนาม  สิทธิศาสตร์ เป็นครูใหญ่คนแรก

 ปี พ.ศ. 2467 พระครูนิพัทธรรมศาสตร์ (นวม) เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ หลวงสิทธิรักษ์นายอำเภอโกรกพระและขุนภักดีศึกษากร ศึกษาธิการอำเภอโกรกพระ ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนรัฐบาลขึ้น โดยสร้างอาคารแบบถาวรในที่ดินธรณีสงฆ์ วัดโกรกพระใต้ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนนี้ได้ดำรงฐานะเป็นโรงเรียนรัฐบาลจนถึง พ.ศ.2473 ก็เลิกกิจการ ทางราชการได้มอบอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนประชาบาลวัดโกรกพระเหนือ โรงเรียนประชาบาลวัดโกรกพระเหนือ จึงย้ายสถานที่เรียนมาเรียนที่อาคารเรียน โรงเรียนมัธยมก็เลิกกิจการและตั้งซื่อว่า โรงเรียนวัดโกรกพระใต้ “ประชาชนูทิศ”

ปี พ.ศ. 2529 ได้รับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่จากพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยมี นายชลัท   เฉลยทรัพย์ ผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับรางวัล

 ปี พ.ศ. 2534 ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติเริ่มทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และเพิ่มปีละชั้นจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2541ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขต และในปีเดียวกันนี้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก โดยมูลนิธิรักษ์เด็กวันที่  8 มิถุนายน 2543 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) ตามโครงการประเมินมาตรฐานการศึกษา ยกระดับ เป็นโรงเรียนต้นแบบระดับโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ

ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 432 คนนักเรียนชาย  226 คน นักเรียนหญิง  206 คนข้าราชการครูทั้งสิ้น 22 คน เจ้าที่ธุรการ  1 คน  ภารโรง 2 คน มีนายสวัสดิ์  มาศขาว  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  เป็นผู้บริหาร นาย  -  เป็นรองผู้อำนวยการ

ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3มีเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ ตำบลโกรกพระ  อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสรรค์

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 4/7/2017